MoveUSA logo

Intro to Capoeira at The New York Capoeira Center

The New York Capoeira Center

Intro to Capoeira at The New York Capoeira Center

The New York Capoeira Center
Showing ONLY Intro to Capoeira at The New York Capoeira Center
Monday
00:00 60 mins
18:30 30 mins
19:00 30 mins
Tuesday to Thursday
18:30 30 mins
19:00 30 mins
Friday
18:30 30 mins
Saturday
16:00 30 mins